Lockerpoint.com Secure Luggage Storage Amsterdam

| bagage opslag

PRIVACYVERKLARING

Lockerpoint B.V., Lockerpoint Museumplein B.V., Lockerpoint RAI B.V., Lockerpoint ArenAPoort B.V. en Lockerpoint Luggage Storage B.V. (gezamenlijk “Lockerpoint”) zijn gespecialiseerd in het verhuren van bagagekluizen. Deze bagagekluizen kunnen ter plekke gehuurd worden of kunnen in sommige gevallen vooraf gereserveerd worden via één van onze websites. Op enkele van onze locaties hangen videobewakingscamera’s.

Bij het reserveren en/of in gebruik nemen van een bagagekluis en tijdens een bezoek aan één van onze locaties / onze websites kunnen wij persoonsgegevens verzamelen. Lockerpoint respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Om volledig transparant te zijn hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, opslaan en delen wanneer je een locker bij ons huurt, één van onze websites bezoekt, een locker reserveert op één van onze websites, wanneer je contact met ons hebt en/of wanneer je één van onze locaties betreed.

Onze website bevat links naar websites van derden (bijv. Facebook). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 september 2020 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op onze websites te publiceren. We raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De entiteit van wie je de locatie betreed of van wie je een bagagekluis huurt is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. In alle andere gevallen is Lockerpoint B.V. verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat een gelieerde Lockerpoint entiteit persoonsgegevens verzamelt/gebruikt ten behoeve van een gelieerde Lockerpoint entiteit (bijv. indien je een reservering plaatst op één van onze algemene websites). Alle Lockerpoint entiteiten zijn gevestigd op de Newtonstraat 24H, 1098 HD te Amsterdam.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op vijf momenten persoonsgegevens van en over jou: (1) gegevens die we mogelijk vastleggen wanneer je onze website bezoekt, (2) je (bedrijfs)naam, contactgegevens en informatie gerelateerd aan de betaling bij het online reserveren van een bagagekluis, (3) je (bedrijfs)naam en contactgegevens die we vast kunnen leggen als je contact met ons opneemt, (4) je e-mailadres bij het in gebruik nemen van een bagagekluis, en (5) camerabeelden bij het betreden van één van onze locaties.

 1. Gegevens die we mogelijk vastleggen wanneer je onze website bezoekt

Bij het gebruik van één van onze websites kunnen wij jouw IP-adres registreren.

 1. (Bedrijfs)naam, contact en betaal gegevens bij het online reserveren van een bagagekluis

Indien je op onze website een bagagekluis reserveert, dan vragen wij je om de volgende persoonsgegevens in te vullen: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en emailadres. Indien relevant vragen wij je ook nog om je bedrijfsnaam en het BTW nummer. Daarnaast leggen we vast welk type locker je bij ons hebt gereserveerd, voor welke periode, het betaalde bedrag, het betaalmiddel, je PayPal adres of geanonimiseerde bankrekening/creditcardnummer en het IP-adres.

Wij verzamelen deze gegevens alleen om onze diensten te kunnen leveren, te weten wie er een bagagekluis heeft gereserveerd, om (indien nodig) contact met je op te kunnen nemen (bijv. indien er bagage vergeten wordt) en betalingen te kunnen verwerken met behulp van Payment Facilitators.

 1. (Bedrijfs) naam en contactgegevens die we vastleggen als je contact met ons opneemt

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld door ons te bellen, een e-mail te sturen of ons een bericht te sturen met behulp van een contactformulier op één van onze websites.

Als je contact met ons opneemt dan kunnen wij je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres en/of je IP-adres vastleggen. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om je vraag te beantwoorden of je klacht te beantwoorden.

 1. E-mailadres bij het in gebruik nemen van een bagagekluis

Indien je een bagagekluis in gebruik neemt dan vragen wij je een e-mailadres in te vullen waar wij relevante gegevens met betrekking tot de huur van de bagagekluis naar toe kunnen sturen (bijv. nummer bagagekluis, de huurperiode, ons adres, openingstijden). Tevens gebruiken we dit e-mailadres om (indien nodig) contact met je op te nemen (bijv. indien je spullen bent vergeten) en mogelijke fraude te voorkomen of te bestrijden. Je e-mailadres zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Daarnaast leggen we vast welk type locker je hebt gebruikt, voor welke periode, het betaalde bedrag en het betaalmiddel. We verzamelen deze gegevens om betalingen te kunnen verwerken met behulp van Payment Facilitators.

Indien je bij Lockerpoint B.V. de huur van de bagagekluis cash wil betalen dan dien je jezelf uit veiligheidsoverwegingen te legitimeren met een paspoort, ID kaart of rijbewijs. Wij zullen het documentnummer noteren. Deze informatie wordt niet met andere partijen gedeeld.

 1. (Bedrijfs) naam en contactgegevens die we vastleggen als je contact met ons opneemt

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld door ons te bellen, een e-mail te sturen of ons een bericht te sturen met behulp van een contactformulier op één van onze websites.

Als je contact met ons opneemt dan kunnen wij je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres en/of je IP-adres vastleggen. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om je vraag of klacht te beantwoorden.

 1. Camerabeelden bij het betreden van één van onze locaties

Op sommige locaties hangen digitale statische camera’s die gericht zijn op onze lockers. Deze camera’s zijn aanwezig om de eigendommen van Lockerpoint en onze klanten te beschermen. Tevens kunnen camera beelden gebruikt worden om de juiste en tijdige support te kunnen leveren indien onze klanten problemen ondervinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen camerabeelden gebruikt worden bij het aansprakelijk stellen van personen, het voorkomen/bestrijden van fraude of ter onderbouwing in gerechtelijke procedures. De camerabeelden zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen maximaal 4 weken bewaard worden en zullen slechts in bijzondere gevallen aan derden verstrekt worden (bijv. aan de politie bij diefstal).

Door onze locaties te betreden of door gebruik te maken van één van onze websites en/of bagagekluizen ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen, gebruiken en met derden delen voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Lockerpoint gebruikt jouw gegevens om onze diensten te kunnen leveren en om, indien nodig, in contact met je te kunnen komen (bijv. indien je spullen vergeten bent). Daarnaast verzamelen wij gegevens om optimale en tijdige customer support te kunnen leveren, de eigendommen van Lockerpoint en onze klanten te beschermen en om fraude te voorkomen/bestrijden. Tenslotte verzamelen wij gegevens om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving (bijv. het bijhouden van een deugdelijke administratie). Wij gebruiken je gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Als je je toestemming intrekt of als je niet die de juiste gegevens verstrekt die we nodig hebben om onze dienst te kunnen leveren of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, dan kun je mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze diensten.

Wanneer we jouw gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde, dan hebben wij deze belangen afgewogen tegen jouw privacybelangen. Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om jouw privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen. Onder ons gerechtvaardigd belang vallen bijvoorbeeld beveiligings- en veiligheidsdoeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en het leveren van een optimale dienst. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de door ons gemaakte afweging.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij kunnen jouw gegevens delen met de volgende organisaties:

 1. Met onze groepsmaatschappijen voor de centrale aansturing van processen en ondersteunende diensten (bijv. ten behoeve van centrale customer support en administratie).
 2. Onze externe leveranciers en dienstverleners die het uitvoeren van de dienst mogelijk maken (bijv. IT/software leveranciers/webdevelopers, payment facilitators) en die er voor zorgen dat wij voldoen aan onze verplichtingen (bijv. een extern administratiekantoor).
 3. Overheidsinstellingen waar dit wettelijk is toegestaan of indien wij daartoe verplicht zijn (bijv. toezichthouders, belastingdienst, opsporingsinstanties).

Met de derden met wie wij samenwerken sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en dat deze gegevens adequaat beveiligd zullen worden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens en hoe beveiligen wij ze?

We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Camerabeelden bewaren we maximaal 4 weken en overige informatie over het algemeen niet langer dan 7 jaar (de fiscale bewaarplicht), tenzij de gegevens noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we jouw gegevens niet meer nodig hebben zullen we deze binnen een redelijke termijn vernietigen.

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de huidige techniek en de implementatiekosten. Hierdoor kunnen we een passend beveiligingsniveau garanderen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking van de specifieke persoonsgegevens met zich mee kunnen brengen.

Wat zijn mijn wettelijke rechten?

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens die we verwerken.
 • Recht op vergetelheid. Je kunt ons in een aantal gevallen vragen jouw persoonsgegevens te wissen (indien wij deze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben).
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen indien deze niet correct zijn.
 • Recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking. In bepaalde situaties heb je het recht op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens (bijv. indien deze gegevens niet meer nodig of onjuist zijn).
 • Recht op een ‘menselijke blik’ bij besluiten. Indien wij automatische besluiten en profilering zouden toepassen dan heb je recht op een ‘menselijke blik’ bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. In bepaalde situaties kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval indien we jouw gegevens zouden gebruiken voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie.
 • Recht op duidelijke informatie over wat wij met jouw gegevens doen. Je hebt recht op heldere informatie over wat wij met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Wij hopen in deze privacyverklaring duidelijk beschreven te hebben welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en in hoeverre wij jouw gegevens delen met derden. Neem gerust contact met ons op indien je nog vragen hebt.

Neem contact met ons op

Wil je bepaalde rechten uitoefenen of heb je vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@lockerpoint.com met als onderwerp “Privacyverklaring”. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste wijziging: 19 september 2020